İhale

Arsa Satış İhalesi ve Kamilpaşa Mah. 20 Sok. Sinema Salonunda Bulunan 2 No'lu Dükkanın İhalesi


26/07/2019


ARSA SATIŞ İHALE İLANI
Buharkent Belediye Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde açık artırma ihale usulü ile satılacaktır.

2. İhale, 05.08.2019 Pazartesi günü Belediyemiz Encümeni tarafından, Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3. Gayrimenkulün toplam yüzölçümü olan, 663,50 m²'nin satış bedeli KDV'den muaftır.

4. Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

5. Ödeme şekli %25 Sözleşme imzalamadan önce peşi, kalan %75,İ sözleşme imzalama tarihinden itibaren 30 gün içinde yatırılacaktır.

6. İsteklilerin ihaleye katılmak için istenen ihale evraklarını 05.08.2019 günü en geç saat 14.59'a Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
7.1. Tebligat için adres beyanı,
7.2. Gerçek kişi olması halinde:
7.3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),
7.4. Tüzel kişi olması halinde:
7.5. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
7.6. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
7.7. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
7.8. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Buharkent Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
7.9. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
7.10 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

9. Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

BUHARKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1- Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliği adına kayıtlı Kamilpaşa Mahallesi 20 Sokak Sinema Salonu altında bulunan 2 no'lu dükkan 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi ve özel şartnamesi hükümleri gereğince açık arttırma suretiyle 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- Dükkan 1 (Bir) yıllık muhammen kira bedelleri 3.000,00 TL

3- İhalenin geçici teminatı 100,00 TL'dir.

4- İhale 05.08.2019 Pazartesi günü saat 14.30'da Belediye Encümen huzurunda Belediye Konferans salonunda yapılacaktır.

5- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde görülebilir.

6- İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen gün ve saatte İhale Genel Şartnamesinin 5. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlgililere ilanen duyurulur.

DİĞER İHALELER


Buharkent Belediyesi