KVKK Aydınlatma Metni

Kıymetli Hemşehrimiz;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği; kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, "Kişisel Veri" olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Buharkent Belediyesi Başkanlığı tarafından işlenecektir.

"Kişisel Verilerinizin İşlenmesi"; bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:
Belediyemizin bağlı bulunduğu kanunlar ve mevzuat hükümleri kapsamında belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek, bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek, fiziki veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde kullanılacak bilgi ve belgeleri düzenlemek üzere; KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, vergi numaranız, elektronik posta adresiniz, araç plakanız, banka hesap bilgileriniz, kredi kartı bilgileriniz, görüntü ve sesiniz, ilgili mevzuat uyarınca ya da adli ve idari tüm yetkili makamlarca öngörülen diğer kişisel verileriniz, yürütülecek işlemin ve/veya verilecek hizmetin gerektirdiği ölçüde ve mevzuatta öngörülen "bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak" suretiyle kaydedilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:
Belediyemiz nezdinde bulunan her türlü kişisel veriniz, kanunların ve mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı veya izin verdiği hallerde ve gerektiği ölçüde; gerçek veya tüzel kişilere, kamu kurum ve/veya kuruluşlarına, ilçe belediyelerine, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü kişilere mevzuatta öngörülen sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz ilgili mevzuat kapsamında ve yargı kararları gereğince; ilgili mahkeme, icra dairesi ve diğer kamu kurumları/kuruluşları ile mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:
Kişisel verileriniz, kanunlar ve mevzuat hükümleri gereğince; onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin dilekçe, beyanname/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Belediyemiz yerel hizmet birimleri, resmi internet sayfamız, telefon ve faks gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı, görsel veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Haklarınız:
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi çerçevesinde belediyemize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;
1) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
6) KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun Kapsamında Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu:
T.C. Buharkent Belediyesi
Telefon: 0256 391 30 05
Adres: Kamil Paşa Mah. Atatürk Cad. No:73 Buharkent / AYDIN
E-posta: bilgi@buharkent.bel.tr
Web: https://www.buharkent.bel.tr/iletisim
Buharkent Belediyesi